SGGSAng 556Raag BihagaraBihagara Ki Vaar Mahalla 43 linesGuru Nanak Dev Ji

slok mÚ 1 ]

salok ma 1 ||

Shalok, First Mehl:

klI AMdir nwnkw ijMnW dw Aauqwru ]

kalee andhar naanakaa jinnaan dhaa aouthaar ||

In this Dark Age of Kali Yuga, O Nanak, the demons have taken birth.

puqu ijnUrw DIA ijMnUrI jorU ijMnw dw iskdwru ]1]

puth jinooraa dhheea jinnooree joroo jinnaa dhaa sikadhaar ||1||

The son is a demon, and the daughter is a demon; the wife is the chief of the demons. ||1||