Tatkara - Source Index

1jpu
8so dr
10so purK
12soihlw
14isrI rwgu21
94rwgu mwJ9
151rwgu gauVI23
347rwgu Awsw23
489rwgu gUjrI15
527rwgu dyvgMDwrI3
537rwgu ibhwgVw5
557rwgu vfhMsu13
595rwgu soriT13
660rwgu DnwsrI18
696rwgu jYqsrI6
711rwgu tofI4
719rwgu bYrwVI2
721rwgu iqlMg7
728rwgu sUhI16
795rwgu iblwvl19
859rwgu goNf6
876rwgu rwmklI20
975rwgu nt nwrwien3
984rwgu mwlI gauVw3
989rwgu mwrU22
1107rwgu quKwrI3
1118rwgu kydwrw4
1125rwgu BYra11
1168rwgu bsMqu19
1197rwgu swrMg13
1254rwgu mlwr10
1294rwgu kwnVw6
1319rwgu kilAwn3
1327rwgu pRBwqI10
1352rwgu jYjwvMqI
1353slok shsikRqI mhlw 1
1353slok shsikRqI mhlw 5
1360mhlw 5 gwQw
1361Punhy mhlw 5
1363cauboly mhlw 5
1364slok Bgq kbIr jIau ky
1377slok SyK PrId ky
1385svXy sRI muKvwk mhlw 5
1389B`tW dy svXy5
1410slok vwrW qy vDIk4
1426slok mhlw 9
1429muMdwvxI mhlw 5
1429rwgmwlw

65duie kr joiV krau Ardwis ]53
84FwFI krY pukwr ]10
87gurisKW kI hir DUiV dyih5
89ijau jwnhu iqau rwKu6
91ieh nIc krm hir myry ]25
104hm AYsy qU AYsw ]29
116Akwl purK1
124Aiq suMdr mnmohn ipAwry12
129hir qum vf vfy vfy vf aUcy12
133aupmw jwq n khI myry pRB kI4
135qyry kvn kvn gux kih kih gwvw7
139lKI n jweI nwnk lIlw8
143DIrau dyiK qum@wrY rMgw7
145eyk Anyk ibAwpk pUrk17
157pRiqpwlY inq swir smwlY10
161qyrI Et pUrn gopwlw43
178cojI myry goivMdw cojI myry ipAwirAw21
188qUM myrw ipqw qUMhY myrw mwqw10
192Apuny hir pRB kI hau golI ]7
195Apuny syvk kI Awpy rwKY19
202siqgurU 6
210siqgur guxI inDwn hY40
230gur ibnu Goru AMDwru2
231mwns AOqwr Dwr drs idKwey hYN17
248kil qwrx guru nwnk AwieAw 8
251lhxy DirEnu Cqu isir3
255Bly Amrdws gux qyry6
259DMnu DMnu rwmdws guru 9
264guru Arjunu prqK´ hir8
268hir goivMdu gurU guru BwieAw2
290Swih ShnSwh gurU goibMd isMG 5
300bIr rs5
302sMqn kI mihmw kvn vKwnau 38
319hir jugu jugu Bgq aupwieAw15
337nwm ismrn3
340igAwnu iDAwnu ismrx jugiq6
342hir nwmu dIAw guir praupkwrI 19
349ry mn vqR bIjx nwau 8
352qumrI ik®pw qy jpIAY nwau 13
355AMimRq nwmu sdw inrmlIAw 34
365jip mn siq nwmu sdw siq nwmu 29
378aUTq bYTq sovq nwm16
383gurisK hir bolhu myry BweI 20
389imlu imlu sKI hir kQw suneIAw 8
393jwicku mMgY inq nwmu 10
395hir kI pUjw dulµB hY sMqhu 4
398hir hir nwmu iDAweIAY myrI ijMduVIey 7
405hir rsu pIvhu BweI 22
412hir nwmw hir rM|u hY 17
418hir Dnu scI rwis hY 56
440srb rog kw AauKdu nwmu 31
450hir nwmY quil n pujeI12
456kbIr hir kw ismrnu jo krY 19
462hir ky nwm ibnw duKu pwvY 36
471suKu nwhI ry hir Bgiq ibnw 14
477iesu mn kau koeI Kojhu BweI 22
486suix bwvry qU kwey dyiK Bulwnw 13
493myrY min bYrwgu BieAw jIau34
512ipRA kI pRIiq ipAwrI 77
538drsn ipAwsI idnsu rwiq 40
554suqVI so shu ifTu7
558drsnu dyKq doK nsy9
1Awsw kI vwr102
561Awau hmwrY rwm ipAwry jIau 17
567hY koaU AYso hmrw mIqu 17
574sBy kMqY rqIAw mY dohwgix ikqu 38
589muMDy ipr ibnu ikAw sIgwru17
595Andu BieAw vfBwgIho 26
605crn kml sMig lwgI forI 18
613shj kI AkQ kQw hY inrwrI17
620sy gurisK Dnu DMnu hY 13
640AMimRq vylw scu nwau11
642gurmiq irdY grIbI AwvY20
649Aink BWiq kir syvw krIAY 13
656dieAw jwxY jIA kI10
660krxI bwJhu iBsiq n pwie13
665mwxs jnmu dulµBu hY 14
672bwl juAwnI Aru ibriD Puin12
678gurmiq ivrlw bUJY koie 5
681AMimRq bcn siqgur kI bwxI22
688kIrqnu inrmolk hIrw30
699sqsMgiq aUqm siqgur kyrI16
707swkq sMgu n kIjIA6
709mnmuK mUlhu BuilAw 1
711muh kwly iqnw inMdkw6
717ingury kw hY nwau burw1
718mwieAw hoeI nwgnI27
728iesu dyhI AMdir pMc cor vsih25
739AYsw jogu kmwvhu jogI10
745jo AwieAw so clsI87
772qyrw kIAw mITw lwgY 5
774gurmuiK jnmu svwir drgh cilAw22
784mwhw ruqI Awvih vwr vwr31
794sBy ruqI cMgIAw 38
807swvxu AwieAw hy sKI 35
816kIrqnu hoAw rYix sbweI55
835AwrqI6
839hor byAMq Sbd169
925AYsy kwhy BUil pry25
935eyqI mwr peI krlwxy 4
938jnm mrx invwir lyhu3
941inq auiT gwvhu11
946kwrj sgl svwry161

1vwr 149
2vwr 220
3vwr 320
4vwr 421
5vwr 521
6vwr 620
7vwr 720
8vwr 824
9vwr 922
10vwr 1023
11vwr 1131
12vwr 1220
13vwr 1325
14vwr 1420
15vwr 1521
16vwr 1621
17vwr 1721
18vwr 1823
19vwr 1921
20vwr 2021
21vwr 2120
22vwr 2221
23vwr 2321
24vwr 2425
25vwr 2520
26vwr 2635
27vwr 2723
28vwr 2822
29vwr 2921
30vwr 3020
31vwr 3120
32vwr 3220
33vwr 3322
34vwr 3421
35vwr 3523
36vwr 3621
37vwr 3731
38vwr 3820
39vwr 3921
40vwr 4022
41vwr 4128