Sarang Ki Vaar Mahalla 4

swrµg kI vwr mhlw 4 rwie mhmy hsny kI Duin

<> siqgur pRswid ]

slok mhlw 2 ]

guru kuµjI pwhU invlu mnu koTw qnu Ciq ] nwnk gur ibnu mn kw qwku n auGVY Avr n kuµjI hiQ ]1]

mhlw 1 ]

n BIjY rwgI nwdI byid ] n BIjY surqI igAwnI joig ] n BIjY sogI kIqY roij ] n BIjY rUpI mwlˆØI rµig ] n BIjY qIriQ BivAY nµig ] n BIjY dwqˆØI kIqY puµin ] n BIjY bwhir bYiTAw suµin ] n BIjY ByiV mrih iBiV sUr ] n BIjY kyqy hovih DUV ] lyKw ilKIAY mn kY Bwie ] nwnk BIjY swcY nwie ]2]

mhlw 1 ]

nv iCA Kt kw kry bIcwru ] inisidn aucrY Bwr ATwr ] iqin BI AMqu n pwieAw qoih ] nwm ibhUx mukiq ikau hoie ] nwiB vsq bRhmY AMqu n jwixAw ] gurmuiK nwnk nwmu pCwixAw ]3]

pauVI ]

Awpy Awip inrµjnw ijin Awpu aupwieAw ] Awpy Kylu rcwieEnu sBu jgqu sbwieAw ] qRY gux Awip isrijAnu mwieAw mohu vDwieAw ] gurprswdI aubry ijn Bwxw BwieAw ] nwnk scu vrqdw sB sic smwieAw ]1]

slok mhlw 2 ]

Awip aupwey nwnkw Awpy rKY vyk ] mMdw iksno AwKIAY jW sBnw swihbu eyku ] sBnw swihbu eyku hY vyKY DMDY lwie ] iksY QoVw iksY Aglw KwlI koeI nwih ] Awvih nµgy jwih nµgy ivcy krih ivQwr ] nwnk hukmu n jwxIAY AgY kweI kwr ]1]

mhlw 1 ]

ijnis Qwip jIAW kau ByjY ijnis Qwip lY jwvY ] Awpy Qwip auQwpY Awpy eyqy vys krwvY ] jyqy jIA iPrih AauDUqI Awpy iBiKAw pwvY ] lyKY bolxu lyKY clxu kwiequ kIcih dwvy ] mUlu miq prvwxw eyho nwnku AwiK suxwey ] krxI aupir hoie qpwvsu jy ko khY khwey ]2]

pauVI ]

gurmuiK clqu rcwieEnu gux prgtI AwieAw ] gurbwxI sd aucrY hir mMin vswieAw ] skiq geI BRmu kitAw isv joiq jgwieAw ] ijn kY poqY puMnu hY guru purKu imlwieAw ] nwnk shjy imil rhy hir nwim smwieAw ]2]

slok mhlw 2 ]

swh cly vxjwirAw iliKAw dyvY nwil ] ilKy aupir hukmu hoie leIAY vsqu [email protected] ] vsqu leI vxjwreI vKru bDw pwie ] kyeI lwhw lY cly ieik cly mUlu gvwie ] QoVw iknY n mMigE iksu khIAY swbwis ] ndir iqnw kau nwnkw ij swbqu lwey rwis ]1]

mhlw 1 ]

juiV juiV ivCuVy ivCuiV juVy ] jIiv jIiv muey muey jIvy ] kyiqAw ky bwp kyiqAw ky byty kyqy gur cyly hUey ] AwgY pwCY gxq n AwvY ikAw jwqI ikAw huix hUey ] sBu krxw ikrqu kir ilKIAY kir kir krqw kry kry ] mnmuiK mrIAY gurmuiK qrIAY nwnk ndrI ndir kry ]2]

pauVI ]

mnmuiK dUjw Brmu hY dUjY loBwieAw ] kUVu kptu kmwvdy kUVo AwlwieAw ] puqR klqRü mohu hyqu hY sBu duKu sbwieAw ] jm dir bDy mwrIAih Brmih BrmwieAw ] mnmuiK jnmu gvwieAw nwnk hir BwieAw ]3]

slok mhlw 2 ]

ijn vifAweI qyry nwm kI qy rqy mn mwih ] nwnk AMimRqu eyku hY dUjw AMimRqu nwih ] nwnk AMimRqu mnY mwih pweIAY gurprswid ] iqnI pIqw rMg isau ijn kau iliKAw Awid ]1]

mhlw 2 ]

kIqw ikAw swlwhIAY kry soie swlwih ] nwnk eykI bwhrw dUjw dwqw nwih ] krqw so swlwhIAY ijin kIqw Awkwru ] dwqw so swlwhIAY ij sBsY dy AwDwru ] nwnk Awip sdIv hY pUrw ijsu Bµfwru ] vfw kir swlwhIAY AMqu n pwrwvwru ]2]

pauVI ]

hir kw nwmu inDwnu hY syivAY suKu pweI ] nwmu inrµjnu aucrW piq isau Gir jWeI ] gurmuiK bwxI nwmu hY nwmu irdY vsweI ] miq pMKyrU vis hoie siqgurU iDAweˆØI ] nwnk Awip dieAwlu hoie nwmy ilv lweI ]4]

slok mhlw 2 ]

iqsu isau kYsw bolxw ij Awpy jwxY jwxu ] cIrI jw kI nw iPrY swihbu so prvwxu ] cIrI ijskI clxw mIr mlk slwr ] jo iqsu BwvY nwnkw sweI BlI kwr ] [email protected] cIrI clxw hiQ [email protected] ikCu nwih ] swihb kw Purmwxu hoie auTI krlY pwih ] jyhw cIrI iliKAw qyhw hukmu kmwih ] Gly Awvih nwnkw sdy auTI jwih ]1]

mhlw 2 ]

isPiq [email protected] kau bKsIAY syeI poqydwr ] kuµjI ijn kau idqIAw [email protected] imly Bµfwr ] jh BµfwrI hU gux inklih qy kIAih prvwxu ] ndir [email protected] kau nwnkw nwmu [email protected] nIswxu ]2]

pauVI ]

nwmu inrµjnu inrmlw suixAY suKu hoeI ] suix suix mMin vsweIAY bUJY jnu koeI ] bhidAw auTidAw n ivsrY swcw scu soeI ] Bgqw kau nwm ADwru hY nwmy suKu hoeI ] nwnk min qin riv rihAw gurmuiK hir soeI ]5]

slok mhlw 1 ]

nwnk qulIAih qol jy jIau ipCY pweIAY ] ieksu n pujih bol jy pUry pUrw kir imlY ] vfw AwKxu Bwrw qolu ] hor haulI mqI hauly bol ] DrqI pwxI prbq Bwru ] ikau kµfY qolY suinAwru ] qolw mwsw rqk pwie ] nwnk puiCAw dyie pujwie ] mUrK AMiDAw AMDI Dwqu ] kih kih khxu khwiein Awpu ]1]

mhlw 1 ]

AwKix AauKw sunix AauKw AwiK n jwpI AwiK ] ieik AwiK AwKih sbdu BwKih ArD aurD idnu rwiq ] jy ikhu hoie q ikhu idsY jwpY rUpu n jwiq ] siB kwrx krqw kry Gt AauGt Gt Qwip ] AwKix AauKw nwnkw AwiK n jwpY AwiK ]2]

pauVI ]

nwie suixAY mnu rhsIAY nwmy sWiq AweI ] nwie suixAY mnu iqRpqIAY sB duK gvweI ] nwie suixAY nwau aUpjY nwmy vifAweI ] nwmy hI sB jwiq piq nwmy giq pweI ] gurmuiK nwmu iDAweIAY nwnk ilv lweI ]6]

slok mhlw 1 ]

jUiT n rwgˆØI jUiT n vydˆØI ] jUiT n cMd sUrj kI BydI ] jUiT n AMnI jUiT n nweI ] jUiT n mIhu virHAY sB QweI ] jUiT n DrqI jUiT n pwxI ] jUiT n pauxY mwih smwxI ] nwnk inguirAw guxu nwhI koie ] muih PyirAY muhu jUTw hoie ]1]

mhlw 1 ]

nwnk culIAw sucIAw jy Bir jwxY koie ] surqy culI igAwn kI jogI kw jqu hoie ] bRhmx culI sµqoK kI igrhI kw squ dwnu ] rwjy culI inAwv kI piVAw scu iDAwnu ] pwxI icqu n DopeI muiK pIqY iqK jwie ] pwxI ipqw jgq kw iPir pwxI sBu Kwie ]2]

pauVI ]

nwie suixAY sB isiD hY iriD ipCY AwvY ] nwie suixAY nauiniD imlY mn icMidAw pwvY ] nwie suixAY sµqoKu hoie kvlw crn iDAwvY ] nwie suixAY shju aUpjY shjy suKu pwvY ] gurmqI nwau pweIAY nwnk gux gwvY ]7]

slok mhlw 1 ]

duK ivic jµmxu duiK mrxu duiK vrqxu sµswir ] duKu duKu AgY AwKIAY [email protected] [email protected] krih pukwr ] duK kIAw pMfw KulIAw suKu n inkilE koie ] duK ivic jIau jlwieAw duKIAw cilAw roie ] nwnk isPqI riqAw mnu qnu hirAw hoie ] duK kIAw AgI mwrIAih BI duKu dwrU hoie ]1]

mhlw 1 ]

nwnk dunIAw Bsu rMgu BsU hU Bsu Kyh ] Bso Bsu kmwvxI BI Bsu BrIAY dyh ] jw jIau ivchu kFIAY BsU BirAw jwie ] AgY lyKY mMigAY hor dsUxI pwie ]2]

pauVI ]

nwie suixAY suic sMjmo jmu nyiV n AwvY ] nwie suixAY Git cwnxw [email protected] gvwvY ] nwie suixAY Awpu buJIAY lwhw nwau pwvY ] nwie suixAY pwp ktIAih inrml scu pwvY ] nwnk nwie suixAY muK aujly nwau gurmuiK iDAwvY ]8]

slok mhlw 1 ]

Gir nwrwiexu sBw nwil ] pUj kry rKY nwvwil ] kuµgU cMnxu Pul cVwey ] pYrI pY pY bhuqu mnwey ] mwxUAw mMig mMig [email protected] Kwie ] AMDI kMmI AMD sjwie ] BuiKAw dyie n mridAw rKY ] AMDw JgVw AMDI sQY ]1]

mhlw 1 ]

sBy surqI jog siB sBy byd purwx ] sBy krxy qp siB sBy gIq igAwn ] sBy buDI suiD siB siB qIrQ siB Qwn ] siB pwiqswhIAw Amr siB siB KusIAw siB Kwn ] sBy mwxs dyv siB sBy jog iDAwn ] sBy purIAw KMf siB sBy jIA jhwn ] hukim clwey AwpxY krmI vhY klwm ] nwnk scw sic nwie scu sBw dIbwnu ]2]

pauVI ]

nwie mMinAY suKu aUpjY nwmy giq hoeI ] nwie mMinAY piq pweIAY ihrdY hir soeI ] nwie mMinAY Bvjlu lµGIAY iPir ibGnu n hoeI ] nwie mMinAY pMQu prgtw nwmy sB loeI ] nwnk siqguir imilAY nwau mMnIAY [email protected] dyvY soeI ]9]

slok mÚ 1 ]

purIAw KMfw isir kry iek pYir iDAwey ] pauxu mwir min jpu kry isru muMfI qlY dyie ] iksu aupir Ehu itk itkY iksno joru kryie ] iksno khIAY nwnkw iksno krqw dyie ] hukim rhwey AwpxY mUrKu Awpu gxyie ]1]

1 ]

hY hY AwKW koit koit kotI hU koit koit ] AwKUM AwKW sdw sdw khix n AwvY qoit ] nw hau QkW n TwkIAw eyvf rKih joiq ] nwnk cisAhu cuK ibMd aupir AwKxu dosu ]2]

pauVI ]

nwie mMinAY kulu auDrY sBu kutµbu sbwieAw ] nwie mMinAY sµgiq auDrY [email protected] irdY vswieAw ] nwie mMinAY suix auDry [email protected] rsn rswieAw ] nwie mMinAY duK BuK geI ijn nwim icqu lwieAw ] nwnk nwmu iqnI swlwihAw ijn gurU imlwieAw ]10]

slok mÚ 1 ]

sBy rwqI siB idh siB iQqI siB vwr ] sBy ruqI mwh siB siB DrqˆØI siB Bwr ] sBy pwxI paux siB siB AgnI pwqwl ] sBy purIAw KMf siB siB loA loA Awkwr ] hukmu n jwpI kyqVw kih n skIjY kwr ] AwKih Qkih AwiK AwiK kir isPqˆØI vIcwr ] iqRxu n pwieE bpuVI nwnku khY gvwr ]1]

1 ]

AKˆØI prxY jy iPrW dyKW sBu Awkwru ] puCw igAwnI pMifqW puCw byd bIcwr ] puCw dyvW mwxsW joD krih Avqwr ] isD smwDI siB suxI jwie dyKW drbwru ] AgY scw sic nwie inrBau BY ivxu swru ] hor kcI mqI kcu ipcu AMiDAw AMDu bIcwru ] nwnk krmI bMdgI ndir lµGwey pwir ]2]

pauVI ]

nwie mMinAY durmiq geI miq prgtI AwieAw ] nwau mMinAY haumY geI siB rog gvwieAw ] nwie mMinAY nwmu aUpjY shjy suKu pwieAw ] nwie mMinAY sWiq aUpjY hir mMin vswieAw ] nwnk nwmu rqµnu hY gurmuiK hir iDAwieAw ]11]

slok mÚ 1 ]

horu srIku hovY koeI qyrw iqsu AgY quDu AwKW ] quDu AgY quDY swlwhI mY AMDy nwau sujwKw ] jyqw AwKxu swhI sbdI BwiKAw Bwie suBweI ] nwnk bhuqw eyho AwKxu sB qyrI vifAweI ]1]

1 ]

jW n isAw ikAw cwkrI jW jµmy ikAw kwr ] siB kwrx krqw kry dyKY vwro vwr ] jy cupY jy mMigAY dwiq kry dwqwru ] ieku dwqw siB mMgqy iPir dyKih Awkwru ] nwnk eyvY jwxIAY jIvY dyvxhwru ]2]

pauVI ]

nwie mMinAY suriq aUpjY nwmy miq hoeI ] nwie mMinAY gux aucrY nwmy suiK soeI ] nwie mMinAY BRmu ktIAY iPir duKu n hoeI ] nwie mMinAY swlwhIAY pwpW miq DoeI ] nwnk pUry gur qy nwau mMnIAY ijn dyvY soeI ]12]

slok 1 ]

swsqR byd purwx [email protected]µqw ] pUkwrµqw Ajwxµqw ] jW bUJY qW sUJY soeI ] nwnku AwKY kUk n hoeI ]1]

1 ]

jW hau qyrw qW sBu ikCu myrw hau nwhI qU hovih ] Awpy skqw Awpy surqw skqI jgqu provih ] Awpy Byjy Awpy sdy rcnw ric ric vyKY ] nwnk scw scI nWeI scu pvY Duir lyKY ]2]

pauVI ]

nwmu inrµjn AlKu hY ikau liKAw jweI ] nwmu inrµjn nwil hY ikau pweIAY BweI ] nwmu inrµjn vrqdw rivAw sB TWeI ] gur pUry qy pweIAY ihrdY dyie idKweI ] nwnk ndrI krmu hoie gur imlIAY BweI ]13]

slok mÚ 1 ]

kil hoeI kuqy muhI Kwju hoAw murdwru ] kUVu boil boil Baukxw cUkw Drmu bIcwru ] ijn jIvµidAw piq nhI muieAw mMdI soie ] iliKAw hovY nwnkw krqw kry su hoie ]1]

1 ]

rMnw hoeIAw boDIAw purs hoey seIAwd ] sIlu sMjmu suc BµnI Kwxw Kwju Ahwju ] srmu gieAw Gir AwpxY piq auiT clI nwil ] nwnk scw eyku hY Aauru n scw Bwil ]2]

pauVI ]

bwhir Bsm lypn kry AMqir gubwrI ] iKMQw JolI bhu ByK kry durmiq AhµkwrI ] swihb sbdu n aUcrY mwieAw moh pswrI ] AMqir lwlcu Brmu hY BrmY gwvwrI ] nwnk nwmu n cyqeI jUAY bwjI hwrI ]14]

slok mÚ 1 ]

lK isau pRIiq hovY lK jIvxu ikAw KusIAw ikAw cwau ] ivCuiVAw ivsu hoie ivCoVw eyk GVI mih jwie ] jy sau virHAw imTw KwjY BI iPir kauVw Kwie ] imTw KwDw iciq n AwvY kauVqxu Dwie jwie ] imTw kauVw dovY rog ] nwnk AMiq ivguqy Bog ] JiK JiK JKxw JgVw JwK ] JiK JiK jwih JKih [email protected] pwis ]1]

1 ]

kwpVu kwTu rMgwieAw rWig ] Gr gc kIqy bwgy bwg ] swd shj kir mnu KylwieAw ] qY sh pwshu khxu khwieAw ] imTw kir kY kauVw KwieAw ] iqin kauVY qin rogu jmwieAw ] jy iPir imTw pyVY pwie ] qau kauVqxu cUkis mwie ] nwnk gurmuiK pwvY soie ] ijsno pRwpiq iliKAw hoie ]2]

pauVI ]

ijn kY ihrdY mYlu kptu hY bwhru DovwieAw ] kUVu kptu kmwvdy kUVu prgtI AwieAw ] AMdir hoie su inklY nh CpY CpwieAw ] kUVY lwlic ligAw iPir jUnI pwieAw ] nwnk jo bIjY so Kwvxw krqY iliK pwieAw ]15]

slok mÚ 2 ]

kQw khwxI bydˆØI AwxI pwpu puMnu bIcwru ] dy dy lYxw lY lY dyxw nrik surig Avqwr ] auqm miDm jwqIN ijnsI Brim BvY sMswru ] AMimRq bwxI qqu vKwxI igAwn iDAwn ivic AweI ] gurmuiK AwKI gurmuiK jwqI surqˆØI krim iDAweI ] hukmu swij hukmY ivic rKY hukmY AMdir vyKY ] nwnk Aghu haumY qutY qW ko ilKIAY lyKY ]1]

1 ]

bydu pukwry puMnu pwpu surg nrk kw bIau ] jo bIjY so augvY KWdw jwxY jIau ] igAwnu slwhy vfw kir sco scw nwau ] scu bIjY scu augvY drgh pweIAY Qwau ] bydu vpwrI igAwnu rwis krmI plY hoie ] nwnk rwsI bwhrw lid n cilAw koie ]2]

pauVI ]

inMmu ibrKu bhu sµcIAY AMimRq rsu pwieAw ] ibsIAru mMiqR ivswhIAY bhu dUDu pIAwieAw ] mnmuKu AiBMnu n iBjeI pQru nwvwieAw ] ibKu mih AMimRqu isMcIAY ibKu kw Plu pwieAw ] nwnk sµgiq myil hir sB ibKu lih jwieAw ]16]

slok mÚ 1 ]

mrix n mUrqu puiCAw puCI iQiq n vwru ] ieknI lidAw ieik lid cly ieknI bDy Bwr ] [email protected] hoeI swKqI [email protected] hoeI swr ] lskr sxY dmwimAw Cuty bMk duAwr ] nwnk FyrI Cwru kI BI iPir hoeI Cwr ]1]

1 ]

nwnk FyrI Fih peI imtI sMdw kotu ] BIqir coru bhwilAw Kotu vy jIAw Kotu ]2]

pauVI ]

[email protected] AMdir inMdw dustu hY nk vFy nk vFwieAw ] mhw krUp duKIey sdw kwly muh mwieAw ] Blky auiT inq pr drbu ihrih hir nwmu curwieAw ] hir jIau iqn kI sµgiq mq krhu riK lyhu hir rwieAw ] nwnk pieAY ikriq kmwvdy mnmuiK duKu pwieAw ]17]

slok mÚ 4 ]

sBu koeI hY Ksm kw Ksmhu sBu ko hoie ] hukmu pCwxY Ksm kw qw scu pwvY koie ] gurmuiK Awpu pCwxIAY burw n dIsY koie ] nwnk gurmuiK nwmu iDAweIAY sihlw AwieAw soie ]1]

4 ]

sBnw dwqw Awip hY Awpy mylxhwru ] nwnk sbid imly n ivCuVih ijnw syivAw hir dwqwru ]2]

pauVI ]

gurmuiK ihrdY sWiq hY nwau augiv AwieAw ] jp qp qIrQ sMjm kry myry pRB BwieAw ] ihrdw suDu hir syvdy sohih gux gwieAw ] myry hir jIau eyvY Bwvdw gurmuiK qrwieAw ] nwnk gurmuiK myilAnu hir dir sohwieAw ]18]

slok mÚ 1 ]

Dnvµqw iev hI khY AvrI Dn kau jwau ] nwnku inrDnu iqqu idin ijqu idin ivsrY nwau ]1]

1 ]

sUrju cVY ivjoig sBsY GtY Awrjw ] qnu mnu rqw Boig koeI hwrY ko ijxY ] sBu ko BirAw PUik AwKix khix n Qµ[email protected] ] nwnk vyKY Awip PUk kFwey Fih pvY ]2]

pauVI ]

sqsµgiq nwmu inDwnu hY ijQhu hir pwieAw ] gurprswdI Git cwnxw [email protected] gvwieAw ] lohw pwris BytIAY kMcnu hoie AwieAw ] nwnk siqguir imilAY nwau pweIAY imil nwmu iDAwieAw ] [email protected] kY poqY puMnu hY [email protected] drsnu pwieAw ]19]

slok mÚ 1 ]

iDRgu [email protected] kw jIivAw ij iliK iliK vycih nwau ] KyqI ijn kI aujVY KlvwVy ikAw Qwau ] scY srmY bwhry AgY lhih n dwid ] Akil eyh n AwKIAY Akil gvweIAY bwid ] AklI swihbu syvIAY AklI pweIAY mwnu ] AklI [email protected] kY buJIAY AklI kIcY dwnu ] nwnku AwKY rwhu eyhu hoir glW sYqwnu ]1]

2 ]

jYsw krY khwvY qYsw AYsI bnI jrUriq ] hovih ilM| iJM| nh hovih AYsI khIAY sUriq ] jo Esu ieCy so Plu pwey qW nwnk khIAY mUriq ]2]

pauVI ]

siqguru AMimRq ibrKu hY AMimRq ris PilAw ] ijsu prwpiq so lhY gur sbdI imilAw ] siqgur kY BwxY jo clY hir syqI rilAw ] jmkwlu joih n skeI Git cwnxu bilAw ] nwnk bKis imlwieAnu iPir griB n gilAw ]20]

slok mÚ 1 ]

scu vrqu sµqoKu qIrQu igAwnu iDAwnu iesnwnu ] dieAw dyvqw iKmw jpmwlI qy mwxs prDwn ] jugiq DoqI suriq caukw iqlku krxI hoie ] Bwau Bojnu nwnkw ivrlw q koeI koie ]1]

mhlw 3 ]

naumI nymu scu jy krY ] kwm kRoDu iqRsnw aucrY ] dsmI dsy duAwr jy TwkY eykwdsI eyku kir jwxY ] duAwdsI pMc vsgiq kir rwKY qau nwnk mnu mwnY ] AYsw vrqu rhIjY pwfy hor bhuqu isK ikAw dIjY ]2]

pauVI ]

BUpiq rwjy rMg rwie sµcih ibKu mwieAw ] kir kir hyqu vDwiedy pr drbu curwieAw ] puqR klqR n ivs hih bhu pRIiq lgwieAw ] vyKidAw hI mwieAw Duih geI pCuqih pCuqwieAw ] jm dir bDy mwrIAih nwnk hir BwieAw ]21]

slok mÚ 1 ]

igAwn ivhUxw gwvY gIq ] BuKy mulW Gry msIiq ] mKtU hoie kY kMn pVwey ] Pkru kry horu jwiq gvwey ] guru pIru sdwey mMgx jwie ] qw kY mUil n lgIAY pwie ] Gwil Kwie ikCu hQhu dyie ] nwnk rwhu pCwxih syie ]1]

1 ]

mnhu ij AMDy kUp kihAw ibrdu n jwxnI ] min AMDY aUNDY kvil idsin Kry krUp ] ieik kih jwxih kihAw buJih qy nr suGV srUp ] [email protected] nwd n byd n gIA rsu rs ks n jwxµiq ] ieknw suiD n buiD n Akil sr AKr kw Byau n lhµiq ] nwnk sy nr Asil Kr ij ibnu gux grbu krµiq ]2]

pauVI ]

gurmuiK sB pivqu hY Dnu sMpY mwieAw ] hir AriQ jo Krcdy dyNdy suKu pwieAw ] jo hir nwmu iDAwiedy [email protected] qoit n AwieAw ] gurmuKW ndrI Awvdw mwieAw suit pwieAw ] nwnk BgqW horu iciq n AwveI hir nwim smwieAw ]22]

slok mÚ 4 ]

siqguru syvin sy vfBwgI ] scY sbid [email protected] eyk ilv lwgI ] igrh kutµb mih shij smwDI ] nwnk nwim rqy sy scy bYrwgI ]1]

4 ]

gxqY syv n hoveI kIqw Qwie n pwie ] sbdY swdu n AwieE sic n lgo Bwau ] siqguru ipAwrw n lgeI mnhiT AwvY jwie ] jy iek ivK Agwhw Bry qW ds ivKW ipCwhw jwie ] siqgur kI syvw cwkrI jy clih siqgur Bwie ] Awpu gvwie siqgurU no imlY shjy rhY smwie ] nwnk [email protected] nwmu n vIsrY scy myil imlwie ]2]

pauVI ]

Kwn mlUk khwiedy ko rhxu n pweI ] [email protected] mMdr gcgIrIAw ikCu swiQ n jweI ] soien swKiq paux vyg iDRgu iDRgu cqurweI ] CqIh AMimRq prkwr krih bhu mYlu vDweI ] nwnk jo dyvY iqsih n [email protected] mnmuiK duKu pweI ]23]

slok mÚ 3 ]

[email protected] [email protected] pMifq muonI Qky dysµqr Biv Qky ByKDwrI ] dUjY Bwie nwau kdy n pwiein duKu lwgw Aiq BwrI ] mUrK AMDy qRY gux syvih mwieAw kY ibauhwrI ] AMdir kptu audru Brx kY qweI pwT pVih gwvwrI ] siqguru syvy so suKu pwey ijn haumY ivchu mwrI ] nwnk pVxw gunxw ieku nwau hY bUJY ko bIcwrI ]1]

3 ]

nWgy Awvxw nWgy jwxw hir hukmu pwieAw ikAw kIjY ] ijskI vsqu soeI lY jwiegw rosu iksY isau kIjY ] gurmuiK hovY su Bwxw mMny shjy hir rsu pIjY ] nwnk suKdwqw sdw slwihhu rsnw rwmu rvIjY ]2]

pauVI ]

giV kwieAw sIgwr bhu BWiq bxweI ] rMg prµg kqIiPAw pihrih Dr mweI ] lwl supyd dulIicAw bhu sBw bxweI ] duKu Kwxw duKu Bogxw grbY grbweI ] nwnk nwmu n cyiqE AMiq ley CfweI ]24]

slok mÚ 3 ]

shjy suiK suqI sbid smwie ] Awpy pRiB myil leI gil lwie ] duibDw cUkI shij suBwie ] AMqir nwmu visAw min Awie ] sy kµiT lwey ij Bµin GVwie ] nwnk jo Duir imly sy huix Awix imlwie ]1]

3 ]

ijnI nwmu ivswirAw ikAw jpu jwpih hoir ] ibstw AMdir kIt sy muTy DMDY coir ] nwnk nwmu n vIsrY JUTy lwlc hoir ]2]

pauVI ]

nwmu slwhin nwmu mMin AsiQru jig soeI ] ihrdY hir hir icqvY dUjw nhI koeI ] roim roim hir aucrY iKnu iKnu hir soeI ] gurmuiK jnmu skwrQw inrmlu mlu KoeI ] nwnk jIvdw purKu iDAwieAw Amrwpdu hoeI ]25]

sloku mÚ 3 ]

[email protected] nwmu ivswirAw bhu krm kmwvih hoir ] nwnk jm puir bDy mwrIAih ijau [email protected] aupir cor ]1]

5 ]

Driq suhwvVI Awkwsu suhµdw jpMidAw hir nwau ] nwnk nwm ivhUixAw iqn qn Kwvih kwau ]2]

pauVI ]

nwmu slwhin Bwau kir inj mhlI vwsw ] Eie bwhuiV join n [email protected] iPir hoih n ibnwsw ] hir syqI rµig riv rhy sB sws igrwsw ] hir kw rMgu kdy n auqrY gurmuiK prgwsw ] Eie ikrpw kir kY myilAnu nwnk hir pwsw ]26]

slok mÚ 3 ]

ijcru iehu mnu lhrI ivic hY haumY bhuqu Ahµkwru ] sbdY swdu n AwveI nwim n lgY ipAwru ] syvw Qwie n pveI iqskI Kip Kip hoie KuAwru ] nwnk syvku soeI AwKIAY jo isru Dry auqwir ] siqgur kw Bwxw mMin ley sbdu rKY aur Dwir ]1]

3 ]

so jpu qpu syvw cwkrI jo KsmY BwvY ] Awpy bKsy myil ley Awpqu gvwvY ] imilAw kdy n vICuVY joqI joiq imlwvY ] nwnk gurprswdI so buJsI ijsu Awip buJwvY ]2]

pauVI ]

sBu ko lyKy ivic hY mnmuKu AhµkwrI ] hir nwmu kdy n cyqeI jmkwlu isir mwrI ] pwp ibkwr mnUr siB ldy bhu BwrI ] mwrgu ibKmu frwvxw ikau qrIAY qwrI ] nwnk guir rwKy sy aubry hir nwim auDwrI ]27]

slok mÚ 3 ]

ivxu siqgur syvy suKu nhI mir jµmih vwro vwr ] moh TgaulI pweIAnu bhu dUjY Bwie ivkwr ] ieik gurprswdI aubry iqsu jn kau krih siB nmskwr ] nwnk Anidnu nwmu iDAwie qU AMqir ijqu pwvih moKduAwr ]1]

3 ]

mwieAw moih ivswirAw scu mrxw hir nwmu ] DMDw kriqAw jnmu gieAw AMdir duKu shwmu ] nwnk siqguru syiv suKu pwieAw [email protected] pUrib iliKAw krwmu ]2]

pauVI ]

lyKw pVIAY hir nwmu iPir lyKu n hoeI ] puiC n skY koie hir dir sd FoeI ] jmkwlu imlY dy Byt syvku inq hoeI ] pUry gur qy mhlu pwieAw piq prgtu loeI ] nwnk Anhd DunI dir vjdy imilAw hir soeI ]28]

slok mÚ 3 ]

gur kw kihAw jy kry suKI hU suKu swru ] gur kI krxI Bau ktIAY nwnk pwvih pwru ]1]

3 ]

scu purwxw nw QIAY nwmu n mYlw hoie ] gur kY BwxY jy clY bhuiV n Awvxu hoie ] nwnk nwim ivswirAY Awvx jwxw doie ]2]

pauVI ]

mMgq jnu jwcY dwnu hir dyhu suBwie ] hir drsn kI ipAws hY drsin iqRpqwie ] iKnu plu GVI n jIvaU ibnu dyKy mrW mwie ] siqguir nwil idKwilAw riv rihAw sB Qwie ] suiqAw Awip auTwil dyie nwnk ilv lwie ]29]

slok mÚ 3 ]

mnmuK boil n [email protected] [email protected] AMdir kwmu kRoDu Ahµkwru ] Qwau kuQwau n [email protected] sdw icqvih ibkwr ] drgh lyKw mMgIAY EQY hoih kUiVAwr ] Awpy isRsit aupweIAnu Awip kry bIcwru ] nwnk iksno AwKIAY sBu vrqY Awip sicAwru ]1]

3 ]

hir gurmuiK [email protected] ArwiDAw ijn krim prwpiq hoie ] nwnk hau bilhwrI [email protected] kau [email protected] hir min visAw soie ]2]

pauVI ]

Aws kry sBu loku bhu jIvxu jwixAw ] inq jIvx kau icqu [email protected] mMfp svwirAw ] vl vµc kir aupwv mwieAw ihir AwixAw ] jmkwlu inhwly sws Awv GtY byqwilAw ] nwnk gur srxweI aubry hir gur rKvwilAw ]30]

slok mÚ 3 ]

piV piV pMifq vwdu vKwxdy mwieAw moh suAwie ] dUjY Bwie nwmu ivswirAw mn mUrK imlY sjwie ] [email protected] kIqy iqsY n [email protected] dydw irjku smwie ] jm kw Pwhw glhu n ktIAY iPir iPir Awvih jwie ] [email protected] kau pUrib iliKAw siqguru imilAw [email protected] Awie ] Anidnu nwmu iDAwiedy nwnk sic smwie ]1]

3 ]

scu vxjih scu syvdy ij gurmuiK pYrI pwih ] nwnk gur kY BwxY jy clih shjy sic smwih ]2]

pauVI ]

Awsw ivic Aiq duKu Gxw mnmuiK icqu lwieAw ] gurmuiK Bey inrws prm suKu pwieAw ] ivcy igrh audws Ailpq ilv lwieAw ] [email protected] sogu ivjogu n ivAwpeI hir Bwxw BwieAw ] nwnk hir syqI sdw riv rhy Duir ley imlwieAw ]31]

slok mÚ 3 ]

prweI Amwx ikau rKIAY idqI hI suKu hoie ] gur kw sbdu gur QY itkY hor QY prgtu n hoie ] [email protected] vis mwxku pieAw Gir Gir vycx jwie ] [email protected] prK n AwveI AFu n plY pwie ] jy Awip prK n AwveI qW pwrKIAw Qwvhu lieEu prKwie ] jy Esu nwil icqu lwey qW vQu lhY nauiniD plY pwie ] Gir hoNdY Din jgu BuKw muAw ibnu siqgur soJI n hoie ] sbdu sIqlu min qin vsY iqQY sogu ivjogu n koie ] vsqu prweI Awip grbu kry mUrKu Awpu gxwey ] nwnk ibnu bUJy iknY n pwieE iPir iPir AwvY jwey ]1]

3 ]

min Andu BieAw imilAw hir pRIqmu srsy sjx sMq ipAwry ] jo Duir imly n ivCuVih kbhU ij Awip myly krqwry ] AMqir sbdu rivAw guru pwieAw sgly dUK invwry ] hir suKdwqw sdw slwhI AMqir rKW aur Dwry ] mnmuKu iqn kI bKIlI ik kry ij scY sbid svwry ] Enw dI Awip piq rKsI myrw ipAwrw srxwgiq pey gur duAwry ] nwnk gurmuiK sy suhyly Bey muK aUjl drbwry ]2]

pauVI ]

iesqrI purKY bhu pRIiq imil mohu vDwieAw ] puqRü klqRü inq vyKY ivgsY moih mwieAw ] dyis prdyis Dnu corwie Awix muih pwieAw ] AMiq hovY vYr ivroDu ko skY n CfwieAw ] nwnk ivxu nwvY iDRgu mohu ijqu lig duKu pwieAw ]32]

slok mÚ 3 ]

gurmuiK AMimRqu nwmu hY ijqu KwDY sB BuK jwie ] iqRsnw mUil n hoveI nwmu vsY min Awie ] ibnu nwvY ij horu Kwxw iqqu rogu lgY qin Dwie ] nwnk rs ks sbdu slwhxw Awpy ley imlwie ]1]

3 ]

jIAw AMdir jIau sbdu hY ijqu sh mylwvw hoie ] ibnu sbdY jig [email protected] hY sbdy prgtu hoie ] pMifq monI piV piV Qky ByK Qky qnu Doie ] ibnu sbdY iknY n pwieE duKIey cly roie ] nwnk ndrI pweIAY krim prwpiq hoie ]2]

pauVI ]

iesqRI purKY Aiq nyhu bih mMdu pkwieAw ] idsdw sBu ikCu clsI myry pRB BwieAw ] ikau rhIAY iQru jig ko kFhu aupwieAw ] gur pUry kI cwkrI iQru kMDu sbwieAw ] nwnk bKis imlwieAnu hir nwim smwieAw ]33]

slok mÚ 3 ]

mwieAw moih ivswirAw gur kw Bau hyqu Apwru ] loiB lhir suiD miq geI sic n lgY ipAwru ] gurmuiK [email protected] sbdu min vsY drgh moKduAwru ] nwnk Awpy myil ley Awpy bKsxhwru ]1]

4 ]

nwnk ijsu ibnu GVI n jIvxw ivsry srY n ibMd ] iqsu isau ikau mn rUsIAY ijsih hmwrI icMd ]2]

4 ]

swvxu AwieAw iJmiJmw hir gurmuiK nwmu iDAwie ] duK BuK kwVw sBu cukwiesI mIhu vuTw Chbr lwie ] sB Driq BeI hrIAwvlI AMnu jµimAw bohl lwie ] hir AicMqu bulwvY ikRpw kir hir Awpy pwvY Qwie ] hir iqsih iDAwvhu sMq jnhu ju AMqy ley Cfwie ] hir kIriq Bgiq Anµdu hY sdw suKu vsY min Awie ] [email protected] gurmuiK nwmu ArwiDAw [email protected] duK BuK lih jwie ] jn nwnku iqRpqY gwie gux hir drsnu dyhu suBwie ]3]

pauVI ]

gur pUry kI dwiq inq dyvY cVY svweIAw ] quis dyvY Awip dieAwlu n CpY CpweIAw ] ihrdY kvlu pRgwsu aunmin ilv lweIAw ] jy ko kry aus dI rIs isir CweI pweIAw ] nwnk ApiV koie n skeI pUry siqgur kI vifAweIAw ]34]

slok mÚ 3 ]

Amru vyprvwhu hY iqsu nwil isAwxp n cleI n hujiq krxI jwie ] Awpu Coif srxwie pvY mMin ley rjwie ] gurmuiK jm fMfu n lgeI haumY ivchu jwie ] nwnk syvku soeI AwKIAY ij sic rhY ilv lwie ]1]

3 ]

dwiq joiq sB sUriq qyrI ] bhuqu isAwxp haumY myrI ] bhu krm kmwvih loiB moih ivAwpy haumY kdy n cUkY PyrI ] nwnk Awip krwey krqw jo iqsu BwvY sweI gl cµgyrI ]2]

pauVI mÚ 5 ]

scu Kwxw scu pYnxw scu nwmu ADwru ] guir pUrY mylwieAw pRBu dyvxhwru ] Bwgu pUrw [email protected] jwigAw jipAw inrµkwru ] swDU sµgiq ligAw qirAw sMswru ] nwnk isPiq slwh kir pRB kw jYkwru ]35]

slok mÚ 5 ]

sBy jIA smwil ApxI imhr kru ] AMnu pwxI mucu aupwie duK dwldu Bµin qru ] Ardwis suxI dwqwir hoeI issit Tru ] lyvhu kµiT lgwie Apdw sB hru ] nwnk nwmu iDAwie pRB kw sPlu Gru ]1]

5 ]

vuTy myG suhwvxy hukmu kIqw krqwir ] irjku aupwieEnu Aglw TWiF peI sµswir ] qnu mnu hirAw hoieAw ismrq Agm Apwr ] kir ikrpw pRB AwpxI scy isrjxhwr ] kIqw loVih so krih nwnk sd bilhwr ]2]

pauVI ]

vfw Awip Agµmu hY vfI vifAweI ] gur sbdI vyiK ivgisAw AMqir sWiq AweI ] sBu Awpy Awip vrqdw Awpy hY BweI ] Awip nwQu sB nQIAnu sB hukim clweI ] nwnk hir BwvY so kry sB clY rjweI ]36]1] suDu ]

Aa
Basant Ki Vaar
Vaar Malaar Ki Mahalla 1