Raag Mala

<> siqgur pRswid

rwg mwlw ]

rwg eyk sµig pMc brµgn ] sµig Alwpih AwTau nµdn ]

pRQm rwg BYrau vY krhI ] pMc rwgnI sµig aucrhI ] pRQm BYrvI iblwvlI ] puMinAwkI gwvih bµglI ] puin AslyKI kI BeI bwrI ] ey BYrau kI pwcau nwrI ] pMcm hrK idswK sunwvih ] bµgwlm mDu mwDv gwvih ]1]

llq iblwvl gwvhI ApunI ApunI BWiq ] Ast puqR BYrv ky gwvih gwien pwqR ]1]

duqIAw mwlkausk Awlwpih ] sµig rwgnI pwcau Qwpih ] gofkrI Aru dyvgµDwrI ] gµDwrI sIhuqI aucwrI ] DnwsrI ey pwcau gweI ] mwl rwg kausk sµig lweI ] mwrU msqAMg myvwrw ] pRblcµf kausk auBwrw ] KauKt Aau Baurwnd gwey ] Ast mwlkausk sµig lwey ]1]

puin AwieAau ihMfolu pMc nwir sµig Ast suq ] auTih qwn klol gwien qwr imlwvhI ]1]

qylµgI dyvkrI AweI ] bsµqI sµdUr suhweI ] srs AhIrI lY Bwrjw ] sMg lweI pWcau Awrjw ] surmwnµd Bwskr Awey ] cµdRibMb mMgln suhwey ] srsbwn Aau Awih ibnodw ] gwvih srs bsµq kmodw ] Ast puqR mY khy svwrI ] puin AweI dIpk kI bwrI ]1]

kCylI ptmMjrI tofI khI Alwip ] kwmodI Aau gUjrI sMg dIpk ky Qwip ]1]

kwlµkw kuµql Aau rwmw ] kmlkusm cµpk ky nwmw ] gaurw Aau kwnrw kl´wnw ] Ast puqR dIpk ky jwnw ]1]

sB imil isrIrwg vY gwvih ] pWcau sµig brµgn lwvih ] bYrwrI krnwtI DrI ] gvrI gwvih AwswvrI ] iqh pwCY isMDvI AlwpI ] isrIrwg isau pWcau QwpI ]1]

swlU swrg swgrw Aaur gof gMBIr ] Ast puqR sRIrwg ky guµf kuµB hmIr ]1]

Kstm myG rwg vY gwvih ] pWcau sµig brµgn lwvih ] soriT gof mlwrI DunI ] puin gwvih Awsw gun gunI ] aUcY suir sUhau puin kInI ] myG rwg isau pWcau cInI ]1]

bYrwDr gjDr kydwrw ] jblIDr nt Aau jlDwrw ] puin gwvih sµkr Aau isAwmw ] myG rwg puqRn ky nwmw ]1]

Kst rwg auin gwey sµig rwgnI qIs ] sBY puqR rwgMn ky ATwrh ds bIs ]1]1]

Aa
Salok Mahalla 9
Basant Ki Vaar