Langar Chhakan to Pahila Di Ardas

kwm kRoD Aru loB moh ibnis jwie Ahµmyv ] nwnk pRB srxwgqI kir pRswdu gurdyv ]1]

nwnk BusrIAw pkweIAw pweIAw QwlY mwih ] ijnI gurU mnwieAw rij rij syeI Kwih ]3]

vwihgurU jI kw Kwlsw ]

vwihgurU jI kI Pqh ]

boly so inhwl ]

siq sRI Akwl ]

Aa
Short Ardas
Langar Chhakan to Bach Di Ardas