Ram Kavach

goNf mhlw 5 ]

jw kau rwKY rwKxhwru ] iqs kw AMgu kry inrµkwru ]1] rhwau ] mwq grB mih Agin n johY ] kwmu kRoDu loBu mohu n pohY ] swDsµig jpY inrµkwru ] inMdk kY muih lwgY Cwru ]1] rwm kvcu dws kw sMnwhu ] dUq dust iqsu pohq nwih ] jo jo grbu kry so jwie ] grIb dws kI pRBu srxwie ]2] jo jo srix pieAw hir rwie ] so dwsu riKAw ApxY kµiT lwie ] jy ko bhuqu kry Ahµkwru ] Ehu iKn mih rulqw KwkU nwil ]3] hY BI swcw hovxhwru ] sdw sdw jweˆØI bilhwr ] Apxy dws rKy ikrpw Dwir ] nwnk ky pRB pRwx ADwr ]4]18]20]

Aa
Bhagauti Astotar
Braham Kavach