Gur Astotar

goNf mhlw 5 ]

gur kI mUriq mn mih iDAwnu ] gur kY sbid mMqRü mnu mwn ] gur ky crn irdY lY Dwrau ] guru pwrbRhmu sdw nmskwrau ]1] mq ko Brim BulY sµswir ] gur ibnu koie n auqris pwir ]1] rhwau ] BUly kau guir mwrig pwieAw ] Avr iqAwig hir BgqI lwieAw ] jnm mrn kI qRws imtweI ] gur pUry kI byAMq vfweI ]2] gurpRswid aUrD kml ibgws ] AMDkwr mih BieAw pRgws ] ijin kIAw so gur qy jwinAw ] gur ikrpw qy mugD mnu mwinAw ]3] guru krqw guru krxY jogu ] guru prmysru hY BI hogu ] khu nwnk pRiB iehY jnweI ] ibnu gur mukiq n pweIAY BweI ]4]5]7]

goNf mhlw 5 ]

gurU gurU guru kir mn mor ] gurU ibnw mY nwhI hor ] gur kI tyk rhhu idnu rwiq ] jw kI koie n mytY dwiq ]1] guru prmysru eyko jwxu ] jo iqsu BwvY so prvwxu ]1] rhwau ] gur crxI jw kw mnu lwgY ] dUKu drdu BRmu qw kw BwgY ] gur kI syvw pwey mwnu ] gur aUpir sdw kurbwnu ]2] gur kw drsnu dyiK inhwl ] gur ky syvk kI pUrn Gwl ] gur ky syvk kau duKu n ibAwpY ] gur kw syvku dhidis jwpY ]3] gur kI mihmw kQnu n jwie ] pwrbRhmu guru rihAw smwie ] khu nwnk jw ky pUry Bwg ] gur crxI qw kw mnu lwg ]4]6]8]

goNf mhlw 5 ]

guru myrI pUjw guru goibMdu ] guru myrw pwrbRhmu guru Bgvµqu ] guru myrw dyau AlK AByau ] srb pUj crn gur syau ]1] gur ibnu Avru nwhI mY Qwau ] Anidnu jpau gurU gur nwau ]1] rhwau ] guru myrw igAwnu guru irdY iDAwnu ] guru gopwlu purKu Bgvwnu ] gur kI srix rhau kr joir ] gurU ibnw mY nwhI horu ]2] guru boihQu qwry Bv pwir ] gur syvw jm qy Cutkwir ] AMDkwr mih gur mMqRü aujwrw ] gur kY sµig sgl insqwrw ]3] guru pUrw pweIAY vfBwgI ] gur kI syvw dUKu n lwgI ] gur kw sbdu n mytY koie ] guru nwnku nwnku hir soie ]4]7]9]

Aa
Waheguru Astotar
Bhagauti Astotar